Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

ABENA hånddesinfektionsgel refill 1L

ABENA hånddesinfektionsgel refill 1L (6913*12)

ABENA hånddesinfektionsgel refill 1L

Varenr.:
6913*12
EAN:
5703538359927

3033344 6913 Abena Hånddesinfektion gel ABENA
72,-
90,- inkl. moms
Beskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

• 85 % ethanol

• Standbag flaske til ståldispenser. Kan tilkøbes på varenr. 1942143

• EN 1500, DS 2451-2Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket.Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).

• Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319

• Flam. Liq, 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225Faresætninger:

• Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

• Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og dampSikkerhedssætninger:

• P102: Opbevares utilgængeligt for børn

• P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

• P233: Opbevar indholdet et sikkert sted

• P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

• P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp