Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

ABENA overfladedesinfektion 1L

ABENA overfladedesinfektion 1L (6942)

ABENA overfladedesinfektion 1L

Varenr.:
6942
EAN:
5703538446696

3033440 6942 Abena Overfladedesinfektion ABENA
65,-
81,25 inkl. moms
På lager
Beskrivelse

Flaske med overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr.2009-20-5409-00106 med dispensation for efterskyl med vand.

• Til brug på overflader og instrumenter

• Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren

• Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

• Flaske med kliklåg

• Indeholder 70% ethanol.Brugsanvisning: Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Efterskyl med vand hvis overfladen skal i kontakt med fødevarer.Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008

• Eye Irrti. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319

• Flam. Liq, 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225Faresætninger:

• Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

• Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og dampSikkerhedssætninger:

• P102 Opbevares utilgængeligt for børn

• P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

• P233 Opbevar indholdet et stikker sted

• P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

• P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

• P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt

• P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med reglerne om farligt affald eller emballage og emballageaffald henholdsvist